Genuine Service

คุณภาพสินค้า และบริการที่ดี พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ตลอด 24 ชม

Genuine Parts

อะไหล่แท้ที่ตอบโจทย์ และเป็นศูนย์กลางอะไหล่ ช่วยลดทอนเวลาในการรอ พร้อมทั้งการคุ้มครองชิ้นส่วนในระยะยาว

Genuine Technician

ความเชี่ยวชาญที่เป็นของจริง ของช่างที่ผ่านการฝึกฝนจาก Education Academy

Genuine Performance

การดูแลและเข้าใจในสินค้าและการบริการ เพื่อให้ได้ที่สุดของความพึงพอใจ และคุณภาพของรถยนต์ที่ยาวนาน

Our Genuine Network & Accessibility

ที่สุดของความง่ายในการเข้าถึงผ่าน Mobile App และศูนย์บริการที่มีเครือข่ายกว่า 200 แห่ง ทั่วประเทศ